Opis terapii

MODEL PRACY


Jednym z głównych fundamentów naszej pracy jest podejście  TEACCH. Zgodnie z jego głównym założeniem  uważamy, że  warunkiem niesienia skutecznej  pomocy osobom z autyzmem  jest   zrozumienie istoty tego zaburzenia i skupienie się przede wszystkim na  osobie  nim dotkniętej, poznanie  jej potrzeb i uwarunkowań środowiska w jakim żyje.  Kładziemy szczególny nacisk na indywidualne podejście do każdego podopiecznego, jak najlepsze rozpoznanie jego potrzeb,   zainteresowań i preferencji, posiadanych umiejętności, możliwości i ograniczeń  a także uwzględnienie potrzeb  jego środowiska rodzinnego.

Podstawą naszej pracy jest Indywidualny Program Terapeutyczno-Edukacyjny – szczegółowo opracowany, kompleksowy plan nauczania i terapii  dostosowany pod względem treści, metod i środków do indywidualnych potrzeb dziecka. TEPI  uwzględnia wspólne i skoordynowane oddziaływania nauczycieli, specjalistów i rodziny. Takie kompleksowe oddziaływania terapeutyczne pozwalają maksymalnie wzmocnić rozwój dziecka, zwiększyć zakres jego wiedzy i umiejętności oraz zapobiec różnorodnym wtórnym dysfunkcjom i nieprawidłowościom rozwojowym. TEPI realizowany jest na zajęciach indywidualnych i grupowych.

 Tworzenie TEPI  poprzedza wieloaspektowa ocena funkcjonalna. Odbywa się ona przy udziale specjalistów (psycholog, logopeda, terapeuta SI).  Określa kompetencje i deficyty dziecka we wszystkich obszarach jego funkcjonowania ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych dla autyzmu  aspektów rozwoju jak : komunikacja i poziom rozwoju mowy , samodzielność, procesy sensoryczne, zabawa i aktywność samodzielna, umiejętność współpracy i współdziałania z dorosłym, kontakt wzrokowy, motywacja, zachowania trudne i nietypowe. Jednym z elementów diagnozy jest  ocena kondycji rodziny, poznanie jej potrzeb i zasobów w kontekście uczestnictwa w procesie wspierania rozwoju dziecka.

Efektem diagnozy jest uzyskanie  całościowego obrazu dziecka a punktem odniesienia przy  tworzeniu programu , jego potrzeby, mocne  i słabe strony.  Główne kierunki działań i cele są zróżnicowane i uzależnione od wieku dziecka jego  poziomu funkcjonowania  stopnia głębokości zaburzeń.

Priorytetowe działania koncentrują się na : stworzeniu warunków sprzyjających nauczaniu i zapewniających poczucie bezpieczeństwa i komfort psychofizyczny, budowaniu skutecznych strategii porozumiewania się z otoczeniem, regulowanie procesów przetwarzania sensorycznego, rozwijanie  umiejętności społecznych, zwiększanie samodzielności w zakresie samoobsługi i czynności życia codziennego, rozwijanie umiejętności zabawy i spędzania czasu.

W pracy z naszymi podopiecznymi stosujemy zasady nauczania ustrukturyzowanego TEACCH. Polega ono na jak najszerszym wykorzystaniu w procesie edukacyjnym pomocy  wizualnych i przestrzeganiu zasady stałości i przejrzystości w organizowaniu środowiska pracy dzieci.  Obejmuje ono techniki  zapewniające optymalne warunki  nauczania, poczucie bezpieczeństwa  i  umożliwiające  efektywne nabywanie umiejętności. Polegają one  na zapewnieniu w otoczeniu dziecka autystycznego stałych struktur  wizualnych i fizycznych.

 • Struktury fizyczne dotyczą organizacji otoczenia fizycznego jak :  przydzielenie stałego własnego miejsca pracy, szafek, krzesła,  stałe pomieszczenia i miejsca przeznaczone dla określonych aktywności, eliminacje bodźców zakłócających, brak nagłych i radykalnych zmian.
 • Struktury wizualne to jak najszersze wykorzystanie symboli, zdjęć, piktogramów , etykiet i innych środków do oznakowania organizacji i przebiegu zajęć, miejsc w pomieszczeniu, osób, materiału dydaktycznego, wizualne przedstawienie schematu dnia, wizualizacja przekazu werbalnego, instrukcji, itp.
 • Struktury w formie stałych norm i zasad , jasnych i konkretnych oczekiwań
 • Struktury w formie stałych schematów, dotyczące czasu i osób, przebiegu dnia


Monitoring i ewaluacja

 • TEPI ulega modyfikacjom stosownie do czynionych przez dziecko postępów lub też pojawiających się problemów.  Dzięki szczegółowo  opracowanej dokumentacji terapeuta rejestruje  na bieżąco postępy dziecka i dokonuje  obiektywnej rzetelnej oceny osiągnięć.
 • Proces nauczania i terapii podlega ustawicznej ewaluacji. Zespół powołanych przez dyrektora superwizorów nadzoruje  terapeutyczny, wspiera i wspomaga merytorycznie  nauczycieli podczas  konsultacji indywidualnych, obserwacji zajęć z dzieckiem i analizy prowadzonej dokumentacji. Poszukując nowych rozwiązań wprowadziliśmy  system wewnętrznych superwizji  grupowych.


 Współpraca z rodziną

W planowaniu i prowadzeniu terapii każdego dziecka uwzględniamy potrzeby i możliwości rodziny. Rodzic bierze aktywny udział w tworzeniu TEPI, określa również swój udział w jego realizacji. Zasady wzajemnej  współpracy określone są w sporządzonym kontrakcie.  Rodzice mają możliwość nabywania kompetencji terapeutyczno-edukacyjnych poprzez cykliczne spotkania z terapeutą, obserwację prowadzonych zajęć, instruktaż video lub udział w zajęciach grupowych. Organizacja pracy w naszej placówce umożliwia rodzicom częsty kontakt z terapeutą prowadzącym dziecko i specjalistami. Jesteśmy zawsze otwarci na ich sugestie i potrzeby.

Nieawersyjny model pracy z zachowaniami trudnymi

Zachowania trudne u osób z autyzmem są jednym z najbardziej złożonych problemów,  jaki napotykają zarówno rodzice  jak i placówki do których uczęszczają.   Wypracowanie skutecznych form  ich redukowania jest uzależnione od  tego, w jaki sposób są one postrzegane. W naszym ośrodku stosujemy  podejście pozytywne, wykorzystujące założenia zawarte  w  PSB  (positive behaviour support )  G. La Vigna, uznanego na całym świecie specjalisty w dziedzinie pracy z zachowaniami trudnymi.   Jest to model nowoczesny,  wspierający dziecko, w którym nie są stosowane kary. Opiera się na tworzenia pozytywnych i rozwojowych  strategii postępowania z zachowaniami trudnymi.  Mają one na celu likwidowanie konfliktu, jaki powstaje pomiędzy potrzebami osoby z autyzmem a wymaganiami i oczekiwaniami środowiska. Skupiamy się na tworzeniu skutecznych  planów działania zapobiegających występowaniu zachowań, poprzez szczegółową analizę ich funkcji, eliminowanie czynników wpływających na ich występowanie  oraz  rozwijanie zachowań deficytowych. Podejście  to zapewnia  większą skuteczność  przy jednoczesnym poszanowaniu praw osób z autyzmem,

 OSTO jest jedną z nielicznych placówek w Polsce, która pracuje nad trudnymi zachowaniami według określonego modelu.

Działania nasze są nakierowane na prowadzenie kompleksowej terapii obejmującej różne metody w zależności od potrzeb danego ucznia:

 • metody z zakresu wspomagającej i alternatywnej komunikacji (AAC), PECS
 • terapię behawioralną,
 • TEACH,
 • integracja i stymulacja sensoryczna,
 • trening umiejętności społecznych,
 • terapia logopedyczna,
 • metody z zakresu artterapii,
 • metoda Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne,
 • nieawersyjny model pracy z trudnymi zachowaniami .

Bardzo ważnym elementem terapii jest organizacja środowiska nauczania, które jest dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów poprzez strukturę miejsca, czasu i aktywności. Stosujemy przekaz wspomagany oraz wizualizację.

Nasza placówka nieustannie poszukuje nowych rozwiązań, dlatego też wprowadzamy najnowsze pomoce techniczne i edukacyjne przeznaczone do nauki i terapii dzieci z autyzmem, a także nowe formy terapii, zgłoszone do Kuratorium Oświaty, jako innowacje pedagogiczne.

Zapraszamy do skorzystania z poniższego oprogramowania do rozliczania PIT za 2013