Rada rodziców

Współpraca z rodzicami jest bardzo ważnym aspektem terapii i odbywa się w OSTO na kilku płaszczyznach:

  • staramy się jak najszerzej włączać rodziców w proces terapii i edukacji ich dzieci. Na początku każdego roku są z nimi uzgadniane priorytety terapii ich dziecka. Potem są oni szczegółowo zapoznawani z całym programem terapeutycznym. Zakres współpracy w zakresie realizacji tego programu, ustalany zgodnie z potrzebami dziecka i możliwościami rodziny, określa szczegółowy kontrakt, zawierający uzgodnienia pomiędzy terapeutą a rodziną. Zasady współpracy z rodziną w tym zakresie określa Program Wychowawczy szkoły. Rodzice mają także bieżący dostęp do konsultacji z superwizorami, mogą także korzystać z pomocy kadry w różnych sytuacjach życiowych, takich jak zwiększona pomoc podczas choroby rodzica, pomoc w dowiezieniu dziecka do lekarza, itp.;
  • organem reprezentującym rodziców w OSTO jest Rada Rodziców, która wspiera dyrektora w realizacji różnych zadań placówki oraz opiniuje różne zakresy organizacji pracy;
  • organem prowadzącym OSTO jest KTA O/Białystok, które w większości składa się z rodziców dzieci, w tym podopiecznych ośrodka. Na tym szczeblu uzgadniane są plany finansowe, sposoby pozyskiwania środków oraz strategie rozwoju placówki. W ustaleniach tych bierze udział również kadra OSTO.

 

Skład Rady Rodziców (rok szkolny 2015/2016):

Barbara Strankowska Członek Rady Rodziców (I o.p.)
Agnieszka Więcław Członek Rady Rodziców (I o.p.)
Anna Wasiluk Członek Rady Rodziców (II o.p.)
Izabela Kryszeń Zastępca Przewodniczącego (III o.p.)
Edyta Krawczyk Członek Rady Rodziców (III o.p.)
Donata Romatowska Członek Rady Rodziców (IV o.p. / kl.I)
Katarzyna Kotyńska Sekretarz (IV o.p. / kl.I)
Andrzej Szumowski Przewodniczący (kl.II-IV A) tel. 502510844
e-mail: andrzej.szumowski@wp.pl
Radosław Tchórznicki Członek Rady Rodziców (kl.II-IV B)
Joanna Zubrycka Członek Rady Rodziców (gim.)

Zapraszamy do skorzystania z poniższego oprogramowania do rozliczania PIT za 2013