Oferta

Konsultacje
Są to spotkania ze specjalistami mające charakter infomacyjno-doradczy, lub dotyczące problemów występujących w terapii. Na konsultację oprócz rodziców i osób dorosłych może zgłosić się każdy, o ile zgłaszany przez niego problem dotyczy obszaru autyzmu.

Terapia
Terapię autyzmu relizowaną w Punkcie cechuje interdyscyplinarność kompleksowość oraz zindywidulizowne podejście do każdego pacjenta. Nie jesteśmy zwolennikami jedenj metody lub jednej koncepcji rozumienia tak złożonego problemu jakim jest zaburzenie autystyczne. W pracy terapeutycznej łączymy różne metody i techniki terapeutyczne specyficzne z niespecyficznymi, główne z uzupełniającymi. Nasze oddziaływania mają charakter kompleksowy i wielokierunkowy i opierają sie na ścisłej współpracy z najblizszym środowiskiem pacjenta.
W swojej pracy wyorzystujemy min. metodę behowioralną, TEACH, stymulacje i integrację sensoryczną, terapię zabawą, arterapię, metodę W. Scherborne, Trening Umiejetnosci Społecznych Goldsteina (TUS ), AAC. techniki uczenia czytania umysłu (mind reading ) S. Barona – Cohena.

Terapia indywidualna
Terapia poprzedzona jest dokładną analizą potrzeb dziecka, określeniem celów priorytetowych i metod terapeutycznych. W trakcie pierwszego spotkania terapeuta przedstawia plan działania i uzgadnia wspólnie z rodzicem warunki jego realizacji w kontrakcie terapeutycznym. Terapia jest procesem długofalowym, w trakcie którego następuje weryfikacja, celów i /lub metod pracy. Godzina zajęć indywidualnych trwa 60 min.

Zajęcia grupowe
Przebywając w grupie dzieci uczą się nawiązywania kontaktów, podtrzymywania pozytywnych relacji, stosowania się do norm i zasad, wyrażania siebie i swojego zdania, ale też respektowania innych i współdziałania z nimi. W ten sposób dowiadują się jak stosowanie zachowac się w danej sytuacji, jak zmieniać swoje zachowanie zależnie od sytuacji i utrzymywac pozytywne relacje z ludźmi. Te umiejętności nazywamy kompetencjami społecznymi. Jak wiemy, dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera posiadają głębokie deficyty w tej sferze, dlatego też zajęcia w grupie powinny stanowić nieodłączny element terapii dziecka ze spektrum autyzmu.
Dzieci autystyczne róznią się pomiędzy sobą zarówno wiedzą społeczną, jak i umiejętnościami w praktycznym jej zastosowaniu. Ma na to wpływ zarówno wiek dziecka, jego rozwój intelektulany jak i stopień głębokości zaburzenia. Dlatego organizacja grupy i dobór jej uczestników pozostaje w komptenencji terapeutów prowadzących.

Rodzaje uspołeczniających zajęć grupowych

Zajęcia grupowe z udziałem dzieci i rodziców ( dzieci małe: wiek 2 -4l )
Cele :
• budowanie poczucia tożsamości
• budowanie poczucia sprawczości
• budowanie poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu
• terapia kontaktu, budowanie pozytywnej relacji dziecko-rodzic, dziecko-dziecko, dziecko-grupa
• poznanie sposobów różnych form aktywizacji dziecka w środowisku domowym i pozadomowym

Cennik usług świadczonych w Punkcie Diagnostyczno-Konsultacyjnym Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Białymstoku
w ramach dzialalności gospodarczej

1. Diagnoza autyzmu z opinią – 90 zł/godzinę pracy terapeuty
    Badanie trwa od 4 go 6 godzin

2. Diagnoza funkcjonalna z opinią – 90 zł/godzinę pracy terapeuty
     Badanie trwa od 1 do 3 godzin

3. Badanie inteligancji – 90 zł/godzinę pracy terapeuty
     Badanie trwa od 1 do 3 godzin

4. Wydanie opinii po przeprowadzonej terapii – 80 zł

5. Zajęcia indywidualne (pegadogiczne, logopedyczne, sensoryczne) – 80 zł/godzina;  70zł/godzina dla członka KTA

6. Zajęcia grupowe (12 spotkań x 1 godzina) – 400 zł/cykl; 300 zł/cykl dla członka KTA

7. Porady i konsultacja – 80 zł/godzina; 70 zł/godzina dla członka KTA
Uwaga!
Dostępność usług uzależniona jest od posiadanych na obecną chwilę możliwości kadrowych i lokalowych.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 85 745 37 44

Zapraszamy do skorzystania z poniższego oprogramowania do rozliczania PIT za 2013