Walne zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału  KTA jest najwyzszym organem Oddziału, w którego obradach uczestniczą wszyscy pełnoprawni członkowie zwyczajni białostockiego oddziału. Uchwały Walnego Zgromazdenia Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów.  Do najważniejszych kompetencji tego organu należą mn.:

  • uchwalanie programu działalności Oddziału zodnie z postanowieniami statutu i uchwałami naczelnych organów Towarzystwa,
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności  Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • wybieranie i odwoływanie członków organów Oddziału Zarządu, K0misji Rewizyjnej oraz wybieranie i odwoływanie delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa.
Zapraszamy do skorzystania z poniższego oprogramowania do rozliczania PIT za 2013