Cel i misja

Misją Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Białymstoku jest wszechstronna i systemowa pomoc osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinom, realizowana poprzez podejmowanie różnorakich inicjatyw w zakresie działalności społecznej, obywatelskiej i specjalistycznej.


Nasze główne cele to:

  • prowadzenie Ośrodka Szkolno–Terapeutyczno–Opiekuńczego dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu (OSTO),
    diagnozowanie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz organizowanie dla nich i finansowanie różnych form terapii,
  • szkolenie rodziców, nauczycieli i specjalistów,
  • współpraca z instytucjami samorządowymi i rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problemami osób niepełnosprawnych,
  • utworzenie placówki zapewniającej opiekę dorosłym osobom z autyzmem,
  • starania zmierzające do pozyskania środków finansowych, zarówno na utrzymanie bieżącej, jak i rozszerzenie naszej działalności,
  • podejmowanie działań mających na celu upowszechnianie informacji na temat autyzmu oraz działalności Towarzystwa,
  • organizowanie imprez integracyjnych, charytatywnych itp.

copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 111161 / 17 / 3 ~